Příprava pozemku

Před vlastním započetím stavby je nutné vykonat několik úkonů a zajistit následující podklady:

1) Na požádání můžeme zajistit:

 • List vlastnictví
 • Katastrální mapu
 • Vytyčovací protokol stavby

2) Musíte zajistit svépomocí:

a) podklady

 • Nabývací titul na pozemek (žádáte li o hypotéku na dům)
 • Vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným – nechte geometrem zpracovat najednou a doložit i v elektronické podobě (zaslat mailem ve formátu dfx, dwg, nebo výstupem z Micro Stationu)
 • Radonový průzkum ve všech případech
 • Hydrogeologický průzkum – po dohodě, není nutný vždy

b) úkony

 • Zajistit přístup na pozemek z komunikace v dostatečné míře i pro průjezd techniky
 • Odstranit na pozemku všechny překážky bránící stavbě, včetně náletových dřevin, trvalých porostů
 • Mít zajištěnu přípojku elektrické energie a vody takovým způsobem, aby mohly být využity na místě
 • Mít zajištěn souhlas s přístupem na sousední pozemky, vyplyne li to z potřeby při předání staveniště
 • Mít zajištěn souhlas s dočasným omezením provozu na pozemní komunikaci, bude li to nutné při výkonu stavebních prací