Příprava stavby

Před vlastním započetím prací nesmíte zapomenout na:

  • zajistit přístup na staveniště v dostatečné šíři pro stavební techniku i závozy materiálu včetně zpevnění pro těžkou techniku
  • nutnost uvést pozemek do stavu, kdy je možno stavbu zahájit, tj. vyčištění od keřů, dřevin, provést sečení trávy, odstranit ornici
  • geodetické vytýčení stavby
  • odsouhlasení projektové dokumentace a to zvlášť v případě, že jste do projektu zasahovali a měnili jej minimálně týden před započetím prací
  • staveništní přípojku vody a staveništní přípojku elektrické energie tak, aby mohly být využívány na místě bez nutnosti jejich úprav
  • označení místa pro deponování ornice, zeminy z výkopu a uložení materiálu ze závozu
  • souhlas s přístupem na sousední pozemky, vyplyne li to z potřeby při předání staveniště
  • souhlas s dočasným omezením provozu na pozemní komunikaci, bude li to nutné při výkonu stavebních prací

Dohodněte se na:

  • osobě, která bude za Vás komunikovat
  • osobě, vykonávající technický dozor