Záruka

Základní informace, vztahující se k závadám a poruchám stavby
Jak může vada na stavbě vzniknout:
1. Vada stavby je způsobena vadným zhotovením, nebo konstrukční či projekční chybou, nebo také požadavkem investora, provedeným bez odsouhlasení zhotovitele
2. Porucha stavby je následkem vady stavby, může být také ale důsledkem jiné příčiny – nezaviněnými otřesy, posuvy půdy při déletrvajících srážkách, nesprávně vedenou okolní zástavbou atd.
3. Opotřebením, vlivem materiálního zastarání – ačkoliv není vadou, neboť nevyplývá z vadného provedení nebo nekvalitního použitého materiálu, může následně způsobit jako jiné negativní vlivy poruchu stavby, případně následně způsobit vadu.
Druhy vad a poruch
1. Nebezpečné – ohrožují zdraví osob, bezpečnost užívání, nebo stabilitu stavby nebo její části. Hrozí buď poškození zdraví (např. netěsnosti komínu), nebo úraz či hospodářská škoda při dalším užívání stavby (např. chybné zabezpečení jednotlivých požárních úseků), nebo nebezpečí zřícení některé části stavby (např. zřícení stropní konstrukce), nebo přinejmenším nefunkčnost stavby nebo její části (např. přerušení instalačních rozvodů vlivem chybně provedené dilatace, apod.).
2. Zjevné, vizuální – neohrožují bezpečnost ani zdraví osob, ani stabilitu stavby, ani nezpůsobují nefunkčnost stavby nebo její části. Ruší však konečný vzhled stavby, estetiku.
3. Skryté – jde o vady nebo poruchy, které není možné zjistit při běžné vizuální kontrole a prohlídce odborníka, protože jsou skryty v konstrukci
Právní předpisy, podle kterých se odpovědnost posuzuje
Mezi dvěma právnickými osobami, nebo fyzickými osobami podnikateli, nebo mezi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikatelem, se zpravidla uzavírá smluvní vztah podle Obchodního zákona – zákon číslo 513/1991 Sb.
1. Pokud je ve smluvním vztahu jednou ze stran občan, uzavírá se smluvní vztah podle Občanského zákona – zákon číslo 40/1964 Sb.
2. Vzhledem k tomu, že Obchodní zákon vychází ze zákona občanského, mohou se i fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby vzájemně dohodnout, že vztah mezi nimi bude řešen podle Občanského zákona.
Základní ustanovení o existenci vad dle § 560, zákona č. 513/1991 Sb. hovoří takto:
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání; jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje
3. Záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po době uvedené v odstavci 2, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
5. Spočívá-li dílo ve zhotovení věci, platí obdobně ustanovení § 420 až 422 a § 426.
Podle uzavřené smlouvy zodpovídáme zejména za tyto nedostatky:
1. Za vady zjevné, vizuálně zjistitelné, které má věc při jejím převzetí objednatelem, tj. při předání a převzetí stavby a na něž objednatel upozornil a reklamoval je.
2. Za skryté vady, které se vyskytnou později, a to v záruční době, protože pří přejímce stavby nemohly být zjištěny.
3. Za to, že věc (stavba) má, resp. nemá, vlastnosti, které nebyly, příp. byly ve smlouvě o dílo ze strany objednatele požadovány.
Řešení, jak postupovat při nahlášení zjevné závady je obsaženo v §562, zák.č. 513/1991 Sb. podle kterého je:
1. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla.
2. Soud nepřizná právo z vad díla, jestliže nebyly oznámeny vady díla
  • bez zbytečného odkladu poté, kdy byly zjištěny
  • bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče při prohlídce uskutečněné podle odstavce 1
  • bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let a u staveb do pěti let od předání předmětu díla. U vad, na něž se vztahuje záruka, platí místo této lhůty záruční doba.
Zde je mimořádně významné ustanovení, které přímo hovoří, že když objednatel nezjistí při převzetí díla zjevné vady a poruchy, které zjistit mohl, nebude mu přiznán nárok na jejich bezplatné odstranění.
Záruční podmínky u staveb, vztahujících se skryté vady upravuje Občanský zákon § 646, zák.č. 40/1964 Sb. následovně:
U zhotovení stavby je záruční doba tři roky. Prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však osmnáct měsíců.